Dambovita Smart river

Client: Dambovita Smart River Association
Perioada: 2016

Unul dintre cele mai competitive bunuri ale României în economia globală este dat de mediul natural, zone extinse de păduri naturale în munţi, ecosisteme umede complexe în Delta Dunării, câmpuri agricole întinse nefolosite, şi aşa mai departe. O mare varietate de elemente naturale, care, în mod ironic, sunt excluse din rutina de zi cu zi a Bucureştiului.

Dâmboviţa, odată intrată în oraş devine un apeduct fără a se ţine cont de traiectoria sa anterioară, prin munţi. Prin urmare există posibilitatea latentă pentru dezvoltare viitoare: nevoia de a regândi profilul râului ca o coloană vertebrală pentru o nouă abordare ecologică. Totuşi, prin ecologică ne referim nu doar la utilizarea strategică a mediului natural ca o unealtă de remodelare a peisajului urban, ci şi la funcţiile, economia şi componentele sociale.

Oportunităţi strategice:

– Regândirea peisajului Dâmboviţei nu ca un scenariu de fundal, ci ca o suprafaţă, un ecosistem urban complex , ce are la bază interacţiunea dintre diverse structuri spaţiale (infrastructuri naturale şi artificiale), funcţii, programe şi actori urbani (cetăţeni, vizitatori şi dezvoltatori)

– Construirea unui proces de intervenţie care ia în considerare punctele forte ale zonei, precum proprietăţile imobiliare existente, instituţii economice, culturale şi educaţionale de pe malurile râului, şi capacitatea de a extinde aceste programe prin şi către râu.

– Generarea unei strategii bazate pe o grilă, prin analizarea posibilităţilor de a crea noi coridoare de a le dezvolta pe cele existente, folosind actorii deja prezenţi în zonă şi potenţialul lor de a modifica mediul înconjurător.

Probably one of Romania biggest competitive assets in the global economy is its natural environment, large natural forest areas in the mountains, complex wet ecosystems in Danube Delta, large agricultural fields in disuse, and so on. A wide variety of natural environments, which ironically are excluded from the day by day routines of Bucharest.

Dambovita, once entering in the city becomes an aqueduct without much background of its formal trajectory from the mountains. Hereby remains a latent possibility for future development: The need to rethink the river profile as a spine for a new ecological approach. However, by ecological we mean not only the strategic use of the natural environment as a tool to reshape the city scape, but also the functions, the economics, and the social components.

Strategic opportunities:

– To rethink the Dambovita landscape not as a background scenario, but as a surface, a complex urban ecosystem based in the interaction of different spatial structures (natural and artificial infrastructures), functions, programs and urban actors (citizens, users, visitors and developers)

– To build up a process of intervention which takes in consideration the sites strengths, such as the existing real estate developments, retail, cultural and educational institutions on its borders, and the capacity to extend this programs through and towards the river.

– To generate a grid based strategy, analysing the possibilities of creating new corridors and enhancing the current ones using the existing actors and their potential to modify their surrounding environments.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."