Studiu pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municiului Slatina

Client: Primăria Municipiului Slatina
Perioada: 2009
Parteneri: GEA Strategy and Consulting, KXL

Space Syntax a realizat o analiză a situației existente și a stabilit obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale orașului Slatina

Space Syntax provided the analysis of the existing situation, and set the obectives and development priorities for the city and the list of projects to be included in the Integrated Development plan made by the municipality.

.

A fost realizată o zonificare morfo-funcțională, pentru ficare tip de țesut urban fiind definite direcțiile de dezvoltare specifice.
Infrastructura urbană şi edilitară a zonelor de locuințe colective are nevoie de o reabilitare profundă, ansamblurile de locuinţe colective fiind în stadiu de degradare, calitatea spaţiilor publice scazută, iar echimpamentele și serviciile publice și sociale insuficiente.
Locuințele individuale sunt concentrate în zone monofuncționale cu o economie locală slab dezvoltată. Lipsa nodurilor de servicii, educație și sănătate.
Str. A.I.Cuza concetrează marea majoritate a serviciilor și comerțului.
Există arii de agrement ce pot reprezenta puncte de atracție la nivel regional.
Centrul istoric este caracterizat de un țesut economic local slab dezvoltat și nediversificat, echimpamente publice și sociale insuficiente ce necesită restructurare, spațiu public slab amenajat, fond construit deteriorat, fronturi neunitare care îngreunează conturarea unui spațiu. Un teritoriu din ce în ce mai separat de aglomerația urbană.

A morphological and functional analysis defined distinct intervention areas, and a specific development objectives were developed for each one of them. The urban infrastructure of collective housing neighbourhoods needs a thorough rehabilitation, the buildings facades being in a severe stage of degradation, the quality of public and green spaces very low, and the public and social equipment and services insufficient.Low density housing is concentrated in monofunctional areas with a week local economy, lacking substantial service nodes, education and health services. The main boulevard that concentrates a big part of the commercial activity and services. There is a reserve of leisure areas that can play a role as substantial regional attractors.The historical centre is characterized by an underdeveloped local economy and insufficient public and social equipment, low quality public space amenities, old and deteriorated buildings, poorly defined spaces that need restructuring. A territory that is more and more segregated from the urban centre.

high density residential

..

Strategia dezvoltată pentru zona centrală propune un set de măsuri.
Crearea unui mix funcțional care să asigure sustenabilitatea zonei: rezidențial, comercial și servicii care să funcționeze pe tot parcursul zilei și săptămânii.
Remodelarea străzilor Lipscani și Mihai Eminescu deoarece acestea prezintă cel mai ridicat potențial de utilizare atât la nivel local, cât și la scara mai largă a orașului. Reînnoirea infrastructurii de-alungul acestor străzi, condițiile bune de staționare, iluminare şi calitatea ridicată a peisajului încurajează utilizarea formală și informală a spațiului public.
Structurarea acceselor către centrul istoric pentru a atrage publicul din zonele cu nivel ridicat al mișcării pietonale.
Utilizarea potențialului oferit de elemente unice precum dealul Grădiștei. Acesta poate face ca ruta atractivă să nu se oprească în zona potențial comercială a centrului istoric, ci să fie continuată și diversificată și permite o amenajare peisageră cu valențe unice în oraș, complementară funcțiunilor de divertisment deja prevăzute.

The strategy developed for the area proposes a set of measures.
Creating a functional mix that can ensure the sustainability of the area: residential, commercial and services that can function throughout the day and the weekdays and weekends.
Rehabilitation of Lipscani and M. Eminescu streets, which present the highest local accessibility, and thus activation potential. The renewal of the infrastructure, urban furniture, adequate lightning, and high quality landscape/greenery together with the diverse functionality can encourage the formal and informal usage of spaces.
Redesign of the access points towards the historic centre to attract the public from the busier areas.
Taking advantage of the potential offered by unique elements as the Gradistei hill, which can extend and diversify the attractive route through the historic centre, completing the leisure activities.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."